Výber jazyka

  • Slovak utf-8
  • English
  • German formal - Sie
  • Polish
  • Fran�ais

Meniny dnes oslavuje

Utorok, 26 marec 2019

Dnes má meniny
Emanuel
Zajtra má meniny
Alena

Štatistiky

Návštevníkov: 230297

Štatistiky pre www.spis.eu.sk

TOPlist
TOPlist
Súčasnosť
    Katastrálne územie Odorína patrí z geomorfologického hľadiska do Fatransko-tatranskej oblasti Vnútorných Západných Karpát, celku Hornádska kotlina a jej dielu Hornádske podolie. Obec Odorín sa nachádza 5 km východne od Spišskej Novej Vsi. Kataster o celkovej rozlohe 914 ha tvorí: 634 ha orná pôda, 159 ha TTP , 35 ha lesy, 54 ha zastavané plochy a nádvoria , l0 ha záhrady, 14 ha vodné plochy a  8 ha ostatná plocha. Raz krajiny je kopcovitý s rozhl'ahlými lánmi pol'nohospodárskej pôdy. Zástavba obce je v údolí potoka Odorica od najnižšej n.v. 438 m. ( Dom súpis. číslo 51 ) do n.v. 480 m. ( Dom súpis. číslo 170 ). V extraviláne je najnižší bod 435 m. ( chotár Markušovce ), najvyšší bod 531 m. ( Pánske pole - Sedliská ).

K sčítaniu v r.2001 mala obec 872 obyvatel'ov , 225 domov s 245 bytmi s priemerným počtom obytnej plochy 18,8m2. K 1.1.2007 mala obec 904 obyvateľov zapísaných na trvalý pobyt.

Cez obec vedie štátna cesta II. triedy, zo Spišskej Novej Vsi do Košíc. Najbližšia železničná stanica je 3 km v susednej obci Markušovce na trati Spišská Nová Ves -Košice a cca 5 km je železničná stanica v Spišskej Novej Vsi.

Od roku 1994 je obec splynofikovaná. Zásobovanie občanov pitnou vodou je prevážne z vlastných studní, ktorej je vo vyšších polohách nedostatok. Väčším problémom je jej závadnost'. Preto obec ako najväčšiu prioritu si dala výstavbu vodovodu a kanalizácie. Obecný vodovod a kanalizácia je k augustu 2007 sú rozostavanév  I. etape cca na 70 %, ktorá bude po realizácii riešiť približne polovicu obyvateľov dediny. Pre druhú polovicu odkanalizovania obce a  výstavbu vodovodu pripravujeme aktuálne stavebné podklady.

Občania pracujú na miestnom PD Rozkvet Odorín, ktoré spravuje , obrába poľnohospodársku pôdu v obciach Danišovce , Jamník, Lieskovany a Poráč. Väčšia čast' občanov odchádza za prácou do okresného mesta Spišská Nová Ves a do blízkeho okolia, nakol'ko v obci nie sú ďalšie pracovné príležitosti. Na pol'nohospodárskej pôde sa pestujú väčšinou zemiaky, pšenica a jačmeň, krmoviny. Zo zvierat chovajú kravy, ošípané, ovce, kone.

Základné vzdelanie detí je zabezpečené v miestnej základnej dvojtriednej škole, s ročníkmi 1.-4., so školským klubom detí. V ďalšom základnom vzdelaní pokračujú detí v okresnom meste Spišská Nová Ves. V spoločnom objekte ZŠ je prevádzkovaná aj Materská škola. Žiaci ZŠ a MŠ nám každoročne pod vedením svojich skúsených a aktívnych pedagógov pripravujú krásne vystúpenia a programy k rôznym príležitostiam v roku ( deň detí, deň matiek, fašiangy, jubileá, ples ... ).

Väčšina občanov je rímskokatolíckeho vierovyznania . Rímskokatolícky románsko-gotický kostol je z 13.storočia. Kostol sv. Mikuláša a  stará farská budova sú kultúrnymi pamiatkami. V obci sídli farský úrad so správou filiálok Jamník a Danišovce.

Z kultúrnych pamiatok je v obci ešte „Zemianska kúria so sýpkou", ktorá vyžaduje kompletnú rekonštrukciu.

Občania rozprávajú zväčša spišským nárečím, mladšia generácia spisovnou slovenčinou.

Z prírodných chránených útvarov sa v katastri obce Odorín nachádza pieskovcový útvar s názvom MARKUŠOVSKÝ HRÍB. ( Snaha obce Odorín a Urbariátu Odorín o premenovanie na „Skalný hríb, resp. Zbojnícky stol" ). Skalný hríb nie je v markušovskom katastri !

Vývoj počtu obyvateľov

R. 1700 162 obyvateľov

R. 1779 357

R. 1828 551

R. 1869 572

R. 1900 536

R. 1921 573

R. 1930 600

R. 1940 667

R. 1948 651

R. 1960 602

R. 1991 789

R. 2001 872

R. 2004 893 ( 29.2.2004)

R.2005 907

R.2006 905

Demografické správanie sa obyvateľstva je do značnej miery ovplyvňované ekonomickým a sociálnym prostredím, ktoré sa v čase významných ekonomických zmien nedá vždy presne predvídať.

Vzhľadom na význam a polohu obce v štruktúre osídlenia Hornádskej kotliny, podstatný nárast nákladov na bývanie v mestách a vysokú mieru nezamestnanosti v regióne, predpokladáme postupný návrat pôvodných obyvateľov a ich detí z okolitých miest do obce.

Predpokladaný vývoj počtu a prírastkov obyvateľstva:

2001 - 2015 + 330 1202 obyvateľov

2015 - 2030 + 180 1382 obyvateľov
 

Zaujímavé odkazy

Inteligentné webové stránky a redakčný systém pre obce

Slovakia regions

© 2019 Odorín
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.