Výber jazyka

 • Slovak utf-8
 • English
 • German formal - Sie
 • Polish

Meniny dnes oslavuje

Sobota, 23 marec 2019

Dnes má meniny
Adrián
Zajtra má meniny
Gabriela

Štatistiky

Návštevníkov: 420739

Štatistiky pre www.spis.eu.sk

TOPlist
TOPlist
Súčasnosť
    Dnešnú Žehru tvoria tri samostatné liokality: vlastná obec Žehra (necelých 20% obyvateľstva), lokalita „Sídlisko Dreveník" vrátane pôvodnej starej rómskej osady (cca 75% obyvateľstva) a miestna časť Hodkovce (cca 5% obyvateľstva). O dynamike vývoja počtu obyvateľstva vypovedá nasledujúca tabuľka.

Rok

Počet obyvateľov

Rok

Počet obyvateľov

1869

408

1970

971

1880

373

1980

986

1890

375

1991

1126

1900

352

2001

1352

1910

331

2006

1786

1921

410

2007 / 7 mesiacov

1850

1930

415


2014 / 2 mesiace

2240


1940

494


 1948

565


 1961

771

 

Obec má vybudovaný verejný vodovod, ktorý je rozšírený aj na rómske sídlisko a osadu a taktiež aj do časti obce Hodkovce. Vodovod je t. č. v správe Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. Všetky domácnosti sú vybavené vodovodom.

V roku 1999 bola celá obec splynofikovaná. V súčasnosti má približne 97% domácnosti zavedený plyn v dome. Ostatné domácnosti využívajú buď ústredné kúrenie na tuhé palivo, alebo kúrenie na elektrickú energiu.

Obec je vybavená verejným osvetlením, verejným rozhlasom, telekomunikačnými sieťami, asfaltovými cestami časti miestnych komunikácii a chodníkom. Časť miestnych komunikácii ešte nie je upravená, keďže v obci sa plánuje výstavba kanalizácie.

Obec v roku 2000 zaviedla do domácnosti káblovú televíziu na posilnenie signálu vysielacích programov STV1, STV2 a Markíza z dôvodu zlého, respektíve skoro žiadneho signálu, keďže obec leží medzi horským priechodom Braniskom a Dreveníkom.

Závažným problémom, ktorý trápi obec je ten, že v obci Žehra nie je zavedená kanalizácia, aj napriek tomu, že boli vypracované obcou projekty a boli podané aj žiadosti o poskytnutie dotácie na jej výstavbu. Tým, že v obci nie je vybudovaná čistička odpadových vôd a kanalizácia dochádza k stavu, kde splašky sú vypúšťané do potoka, kde následne dochádza k znečisteniu životného prostredia. V obci je slabý signál na pokrytie mobilných operátorov a internetu.

Podľa rozdelenia obce na štvrte na samotná obec 171 obyvateľov v produktívnom veku, z toho 4 občania sú bez pracovného pomeru, čo predstavuje v samotnej obci Žehra 2,3%-tnú nezamestnanosť.

V časti Hodkovce je 8,1%-tná nezamestnanosť, 37 obyvateľov je v produktívnom veku, a 3 občania sú bez pracovného pomeru.

Obyvatelia obce Žehra a časti obce Hodkovce pracujú buď priamo v obci, alebo dochádzajú za prácou do okolitých miest a obci.

Pracujú v oblasti:

 • školstva - ako učitelia v materských a základných školách,
 • priemyslu - drevársky priemysel - vo firmách, ktoré sa nachádzajú priamo v obci DREVOVÝROBA KOČIŠ Žehra a EURODREVENÍK Žehra časť Hodkovce,
 • v sociálnej oblasti - domov služieb SOCIÁLTRANSFORM v Hodkovciach,
 • v poľnohospodárstve - AGRODRUŽSTVO Žehra,
 • v administratíve
 • súkromný podnikatelia a živnostníci.
V rómskej osade Žehra predstavuje nezamestnanosť až 96.3%. V produktívnom veku je 525 obyvateľov, z toho 506 obyvateľov je bez pracovného pomeru.

Po roku 1989 z celkového počtu Rómov zostal zamestnaný 1 Róm, ktorý pracuje dodnes pre Železnice SR, dištancia Spišské Vlachy. V rámci projektov podporovanými Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne Obec Žehra zamestnáva najmä občanov zo znevýhodneného sociálneho prostredia. T. č. Obec Žehra v spolupráci s Európskym sociálnym fondom a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny zamestnáva 7 koordinátorov pre organizovanie aktivačnej činnosti, do ktorej je zapojených 200 občanov. Aktivačná činnosť uchádzačov o zamestnanie je nový nástroj aktívnej politiky trhu práce založený na dohode a spolupráci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny s obcami a právnickými alebo fyzickými osobami pri zaradení uchádzačov o zamestnanie na menšie obecné služby organizované obcou a na dobrovoľnícke práce zamerané na všeobecno-prospešné činnosti. Úrady PSVaR poskytujú subjektom zapojených do organizovania aktivácie príspevok mesačne, maximálne do výšky 10% z minimálnej celkovej ceny práce na každého uchádzača o zamestnanie, ktoré ho na aktiváciu príjmu. Príspevok sa v zmysle zákona o službách zamestnanosti môže použiť:

 • na pracovné náradie,
 • na ochranné pracovné prostriedky,
 • na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie,
 • na úhradu mzdy zamestnanca, ktorý organizuje aktiváciu,
 • na náklady súvisiace s aktivačnou činnosťou, ktoré urči Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Aktivačná činnosť uchádzačov o zamestnanie sa realizuje prostredníctvom Národného projektu č. V „Aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na dávku v hmotnej núdzi", ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

Vykonávanie menších obecných služieb realizuje v rozsahu najmenej 10 hodín týždenné na jedného nezamestnaného občana.

Druhy vykonávaných aktivačnych činnosti s nižšou pridanou hodnotou - pracovné miesta v rámci činností, u ktorých nie je predpoklad multiplikačných efektov, ktoré si nevyžadujú osobitnú spôsobilosť na vykonávanie aktivačnych činnosti (napr. bez vzdelanie, so základným vzdelaním):

 • čistenie potokov a kanálov,
 • kosenie, upratovanie a iné práce pri úprave verejných priestranstiev,
 • likvidácia a odvoz komunálneho odpadu,
 • záhradnícke práce,
 • pomoc v domácnosti,
 • organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
 • pomocné administratívne práce,
 • práce pri archivácii a vo verejných knižniciach,
 • stráženie verejných objektov,
 • a iné pomocné práce.
Nová sociálna politika je postavená na aktivite a iniciatíve jednotlivca, ktorý sa musí sám chcieť vyslobodiť zo sociálnej siete a určitým spôsobom priložiť ruku k dielu na zlepšenie svojej situácie. Aktivačnú činnosť považujeme za spôsob premostenie medzi stavom nezamestnanosti a nájdením si riadneho zamestnania. Pre nezamestnaných, ktorí kvôli dlhodobej nezamestnanosti stratili základné pracovné návyky, prispeje k tomu, aby si ich v rámci menších obecných služieb a dobrovoľníckych prác opätovne vybudovali.

Starosta obce aj všetci poslanci sú Rómovia. Obec plánuje túto nepriaznivú situáciu riešiť zásadným spôsobom a má ambície premeniť sa na perspektívnu obec s dynamickým vývojom, ktorá by sa stala atraktívnym cieľom turistického ruchu. Od začiatku súčasného volebného obdobia bola uskutočnená rozsiahla rekonštrukcia obecného úradu, rozostavaný je dom smútku, prebieha rekonštrukcia kultúrneho domu, pripravuje sa uvedenie do prevádzky sociálneho podniku a výstavba 24 podkrovných bytov v rómskej osade. V rámci súčasného volebného obdobia plánuje obec začať s výstavbou multifunkčného športového areálu medzi centrálnou časťou obce a Osadou Dreveník, vyriešiť komplexne bytovú otázku, vrátane prístupu k službám, Rómov žijúcich v schátralých domčekoch a chatrčiach v starej osade, bojovať o späťzískanie pozemkov o ktoré prišla v predchádzajúcich obdobiach. V spolupráci s mestom Spišské Vlachy chce taktiež riešiť problémy Rómov žijúcich v blízkosti obce v miestnej časti Spišských Vlachov - Dobrej vôli. V tejto súvislosti plánuje prehodnotiť aj rozvojový plán obce a podľa potrieb ho aktualizovať. Základným cieľom súčasného vedenia obce je integrácia Rómov do spoločenstva obce, zvýšenie záujmu o správu vecí verejných a zlepšenie spolunažívania rómskej a nerómskej časti obyvateľstva obce.
 

Zaujímavé odkazy

Inteligentné webové stránky a redakčný systém pre obce

Slovakia regions

© 2019 Žehra
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.